Oih, võta ja võida!

81.00 

„Oih, võta ja võida!“ mäng on mõeldud lastele, et aidata neis kinnistada teadmisi eesti keele, looduse, matemaatika, vee-, tule- ja liiklusohutuse ning esmaabiga seotud teemadest. Mängu „Oih, võta ja võida!“ koostasid Jüri Gümnaasiumi õpetajad.

Mäng koosneb kaardimapist, millel on 24 taskut ning kaartidest, kus on küsimused. Kaarte on 22 komplekti: eelkoolile ja põhikooli I kooliastmele . Mängu ülesehitus on loogiline, küsimused arusaadavad, mõõtmed mugavad – mäng sobib klassis kasutamiseks.

Mängu küsimuste teemad on seotud põhikooli I kooliastme ainekavadega ning õppekava üldosas väljatoodud üldpädevustega. Teemad on väga elulised, küsimustele vastamine aitab lastel  mängu kaudu ehk mänguliselt saada eluks olulisi teadmisi.

Kaardimapi tagaküljel on mängujuhend, kus on kirjas ka mängureeglid. Kaardid pannakse taskutesse ning õpilased võtavad neid kordamööda ja vastavad küsimustele. Õige vastuse korral toob vastaja oma võistkonnale 1–24 punkti. Mängule lisab atraktiivsust see, et taskutes on ka 4 Oih-kaarti, mis vähendavad võistkonna skoori.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tegu on toreda ja lastele sobiva mänguga, mis kinnistab teadmisi põhikooli riikliku õppekavaga seotud teemadel. 

Kaardikomplektid:
Eesti keel –
Tähe sõna algul, Häälikute pikkus, Sõnaliigid, Sõnade tähendus, Riimuvad sõnad, Kirjavahemärgid, Lastekirjandus
Esmaabi, tuleohutus, veeohutus, liiklusohutus – Eelkool, I, II, III klass
Loodusõpetus – Inimene, Loodusnähtused, Linnud, Loomad, Kalad, Kahepaiksed, Roomajad, Putukad, Taimed, Seened
Matemaatika – Geomeetrilised kujundid, Korrutamine, Jagamine, Liitmine ja lahutamine 10, 20, 100, 1000 piires
Mõistatused – Inimene